Hírek

Elemzés a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel életbe lépő változásairól.

2013. december 21. - Generisk

Kedves Olvasóink! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyi cikk (is) társaságunk tapasztalatán alapuló segítő szándékú tájékoztató írás. Jogi felelősséget csak azon partnereink tekintetében, vállalunk, akivel külön a tárgyi területre is kiterjedő szerződéses viszony erre kötelez. Írásunkban azon módosulásokat említjük, amely valamilyen kötelezettséget ébreszthet, vagy valamilyen szempontból mi érdekesnek, magyarázandónak gondoljuk. Nem térünk ki azon változtatásokra, amelyek a szövegezés pontosítását célozták.

A hatóság engedélyezési és felügyeleti tevékenységét leíró 4. § pontjai közé bele került, a belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv gyakoroltatása. A kiegészítés a meglévő élő gyakorlatot harmonizálta a rendelet szövegével.

Az üzemeltető nem csak elkészíti (készítteti) a biztonsági dokumentációt hanem a szerint is működik
Szinén jelentős, de inkább jogi vonatkozású változás, hogy a módosult 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szövege szerint az üzemeltetőnek nem csak az a kötelessége, hogy a biztonsági dokumentációt elkészítesse, hanem az is hogy a szerint is működjön. A kötelezettség egyszerre értendő műszaki technológia értelemben, illetve védelmi intézkedési értelemben is. Azaz a biztonsági dokumentációba foglalt műszaki paraméterek meg kell, hogy feleljenek a valós gyakorlatnak, továbbá a vészhelyzet kezelési gyakorlat nem térhet el a SKET-ben, belső védelmi tervben meghatározott eljárási rendtől. A változás alapján jobban számon kérhetővé válik, ha üzemzavar, súlyos baleseti helyzetben az üzemeltető nem a belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhárítási tervben meghatározott védelmi intézkedéseket követi.

A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell a biztonsági dokumentáció elkészítésébe bevont szakértő adatait és aláírását. A módosítás segíthet az esetleges visszaélések elkerülésében.

2014. december 31.-től veszélyes anyagokkal foglalkozó új üzem létesítésekor már az engedélyezési fázisban ki kell jelölni az üzem veszélyes ipari védelmi ügyintézőjét.

Másodfokú hatósági ügyintézési határidők
A rendelet módosításával meghatározásra kerültek a másodfokú hatóság ügyintézési határidejei is. Másodfokon minden esetben ugyan annyi idő áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására, mint első fokon.

Érdekes változás történt a 13 § (2) pontjában

219/2011 (X. 20.) Korm. korábbi hatályon kívül került szövege
(2) Amennyiben a veszélyes tevékenység által jelentett kockázat szintje meghaladja a 7. mellékletben meghatározott elfogadható szintet...., akkor a hatóság az üzemeltetőt olyan kiegészítő intézkedések megtételére kötelezi, amelyek eredményeképpen a kockázat szintje elfogadható mértékűre csökken..

219/2011 (X. 20.) Korm. új hatályos szövege
(2) Ha a  veszélyes tevékenység által jelentett kockázat szintje meghaladja a  7.  melléklet 1.  pontjában meghatározott elfogadható szintet akkor a  hatóság az  üzemeltetőt olyan kiegészítő intézkedések megtételére kötelezi, amelyek eredményeképpen a kockázat szintje a hatóság által elfogadott mértékben csökken.”

A változás nagyobb szabadságot biztosít a hatóságnak a kockázat csökkentő intézkedések elégséges mivoltának megválasztásában. Érdekes, hogy az eredetileg "feltétel nélkül elfogadható" "feltétellel elfogadható" és a "nem elfogadható" értékeléssel megalkotott rendszer vonatkozásában jogi oldalon hazánkban továbbra sincs különbség a "nem elfogadható" és a "feltételesen elfogadható" kategóriák között.

Napi készlet nyilvántartási kötelezettség immáron rendeleti szinten meghatározva
Bele került a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendeletbe a veszélyes anyag készlet nyilvántartásának kötelezettsége. A nyilvántartást az engedély köteles üzemben kell tartani és szükség esetén azt a hatóságnak be kell mutatni. A rendeletben megjelent kötelezettség csak formálisan jelent újdonságot, az üzemeltető irányába ez egy korábban is meglévő elvárás volt. A változás következtében azonban ennek be nem tartása szankcionálhatóvá válik.

Külső védelmi terv végrehajtásának kötelezettsége a hatóságot terheli. A rendelet korábbi változatában ez a kötelezettség a polgármestert kötötte.

Kiegészültek a kérelemre történő SKET készítési kötelezettség alóli felmentés szabályai
A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 34§ 6. bekezdése tárgyalja azon feltételeket, amelyek bizonyítása esetén a súlyos káresemény elhárítási terv készítési kötelezettség alól felmentést lehet kapni. A korábban kizárólag léglökésre és hősugárzására fennálló szabályok kiegészültek a környezeti veszélyeztetésre vonatkozó vizsgálati feltételekkel is. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló rendelet aktuális változata alapján nem kell előírni a SKET készítési kötelezettséget, ha környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés esetén:

  • ha a technológia műszaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak és
  • ha a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon történő ártalmatlanítását tartalmazó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak és
  •  ha a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosítottak, és
  •  ha az üzem kárelhárító szervezete felkészült a  környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és e  feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja.

Minden katasztrófavédelmi engedélyre vonatkozik a soros felülvizsgálati kötelezettség
Küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőire vonatkozó katasztrófavédelmi engedély soros (3 évente esedékes) felülvizsgálati kötelezettsége vonatkozik azokra az üzemeltetőkre is, akik súlyos káresemény elhárítási terv elkészítésének kötelezettsége nélkül kaptak katasztrófavédelmi engedélyt. Az ilyen üzemeltetők esetén az üzemazonosítás képezi a felülvizsgálat tárgyát. (Természetesen a nevezett csoportot a soron kívüli felülvizsgálati kötelezettség ugyan úgy, terheli ha annak feltételei fennállnak.)

Egy év haladék a veszélyes ipari védelmi ügyintéző kötelező foglalkoztatására
Egy évvel, elhalasztották a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek számára a kötelező érvényű veszélyes ipari védelmi ügyintéző foglalkoztatási kötelezettségét.

Változik a 2%-os szabály értelmezése
Változik a "2%-os szabály" értelmezése. A szabály alkalmazási feltételeinek változatlanul hagyása mellett 2%-os szabályt mindig az adott üzem katasztrófavédelmi besorolása szerinti küszöbszámra kell vonatkoztatni. Azaz, ha az üzem felső küszöbértékes veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, akkor a felső küszöbértékre, de ha pl. küszöbérték alatti üzem akkor az alsó küszöbérték 25%-ára vonatkozik a 2%.

A nehéz fűtőolajokkal bővült az engedély köteles anyagok köre, új kötelezettek lehetnek!
Bővült a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének kőolaj termékekre vonatkozó meghatározása, az kiegészült a nehéz fűtőolajokkal is. A változás következtében több új kötelezett (pl. fűtőművek) jelenhetnek meg, illetve meglévő katasztrófavédelmi engedély alapján működő üzemeltetők besorolása szigorodhat. A nehéz fűtőolajra (és minden más a rendeltben nevesített kőolaj termékre) 2500 t az alsó küszöbérték és 25000 t a felső küszöbérték. Amennyiben az üzemben jelenlévő nehéz fűtőolaj mennyisége 625 t-át önmagában eléri, úgy az üzemnek katasztrófavédelmi engedélyt kell kérnie. Figyelem! Figyeljenek oda az összegzési szabályra, egyéb tűzveszélyes anyagok jelenléte esetén ez határ lefelé tolódik el!

A nehéz fűtőolajok miatt a rendelet hatálya alá kerülő üzemeltetőknek 2014. április 30-ig a üzemazonosítást kell kezdeményezniük, valamint a rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetőknek el kell végezni a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, vagy a súlyos káresemény elhárítási terv soron kívüli felülvizsgálatát. Az erre biztosított határidő szintén 2014. április 30.

Részletesebb követelmények a védelmi terv gyakorlatokhoz
Részletesebbé váltak a védelmi terv gyakorlat elfogadhatóságával kapcsolatos követelmények is. A védelmi terv gyakorlatokról később külön írást tervezünk megjelentetni.